Tin tức

Xóa chuyên mục sẽ không xóa bài viết trong chuyên mục đó. Thay vì thế, bài viết sẽ được chuyển đến chuyên mục mặc định Chưa phân loại. Chuyên mục mặc định không thể xóa.